logo.jpg, 23 kB
česky english deutsch

Tel.: +420 495 211 324

SPOTŘEBITELSKÉ SDĚLENÍ ADVOKÁTA

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí předně smlouvou s klientem. Smluvní odměna činí 1.500,- Kč/hod, pokud není dohodnuto jinak. K této odměně je připočten režijní paušál 300 Kč/hod. Advokát je plátcem DPH, jehož výše činí 21 %.

V případě, že není odměna advokáta určena smlouvou s klientem, řídí se výše odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátním tarifem). Při odměňování dle advokátního tarifu se pro určení výše mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby vychází z tarifní hodnoty. Tarifní hodnotou je výše peněžitého plnění nebo ceny věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká; za cenu práva se považuje jak hodnota pohledávky, tak i závazku, při určení tarifní hodnoty se nepřihlíží k příslušenství, ledaže by bylo požadováno jako samostatný nárok.

V obou shora uvedených případech advokát účtuje cestovné, a to vždy dle aktuální vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí pro daný kalendářní rok.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

 

Spotřebitelské
sdělení
advokáta
ADVOKÁTI

Copyright © 2016 Vaške & Vašková.